Про екологію та виробництво: «Музей паперу» створив безкоштовні онлайн лекціі для школярів

Українських школярів чекають онлайн події про історію паперу, екологію виробництва та збереження довкілля.

https://womo.ua/muzeyu-paperu-anonsuvav-onlayn-podiyi-pro-istoriyu-paperu-ekologiyu-virobnitstva-ta-zberezhennya-dovkillya-dlya-ukrayinskih-shkolyariv-chekayut/